جام خلیج فارس۹۷-۱۳۹۶

جام خلیج فارس هفته16-جمعه1دی96
دی ۰۱, ۱۳۹۶
۶:۳۰ ب.ظ پدیده مشهد 1 - 1 پیکان تهران
۷:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 0 - 0 سیاه جامگان
۷:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 3 - 1 نفت تهران
۸:۵۰ ب.ظ سایپا تهران 1 - 1 سپاهان اصفهان
جام خلیج فارس هفته16-یکشنبه3دی96
دی ۰۳, ۱۳۹۶
۷:۰۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 3 - 0 استقلال خوزستان
۷:۳۰ ب.ظ استقلال تهران 4 - 0 صنعت نفت آبادان
۹:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 0 - 2 گسترش فولادتبریز
۱۰:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 1 پرسپولیس تهران
جام خلیج فارس هفته17-پنجشنبه7دی96
دی ۰۷, ۱۳۹۶
۷:۳۰ ب.ظ استقلال خوزستان 0 - 3 استقلال تهران
جام خلیج فارس هفته17-جمعه8دی96
دی ۰۸, ۱۳۹۶
۷:۰۰ ب.ظ سیاه جامگان 2 - 0 سپیدرود رشت
۷:۰۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
۷:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 0 - 1 ذوب آهن
۷:۳۰ ب.ظ پیکان تهران 1 - 1 پارس جنوبی جم
۷:۳۰ ب.ظ نفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان
۷:۴۵ ب.ظ سپاهان اصفهان 4 - 0 پدیده مشهد
۹:۱۵ ب.ظ صنعت نفت آبادان 3 - 0 سایپا تهران
جام خلیج فارس هفته18-5شنبه14دی96
دی ۱۳, ۱۳۹۶
۵:۳۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 0 - 0 سپاهان اصفهان
دی ۱۴, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 1 سیاه جامگان
جام خلیج فارس هفته18-جمعه15دی96
دی ۱۵, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 0 - 0 استقلال تهران
۳:۳۰ ب.ظ پدیده مشهد 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۴:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 پیکان تهران
۴:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 1 - 2 گسترش فولادتبریز
۵:۳۰ ب.ظ سایپا تهران 3 - 2 استقلال خوزستان
۵:۳۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 0 - 0 نفت تهران
جام خلیج فارس هفته19-پنجشنبه21دی96
دی ۲۱, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ پیکان تهران 0 - 0 سپیدرود رشت
۴:۰۰ ب.ظ نفت تهران 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
۴:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
جام خلیج فارس هفته19-جمعه22دی96
دی ۲۲, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 1 پرسپولیس تهران
۳:۳۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 1 - 1 فولاد خوزستان
۴:۰۰ ب.ظ سپاهان اصفهان 1 - 2 ذوب آهن
۵:۳۵ ب.ظ استقلال تهران 1 - 1 سایپا تهران
۶:۰۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 1 - 1 پارس جنوبی جم
جام خلیج فارس هفته20-پنجشنبه28دی96
دی ۲۸, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 1 - 2 سایپا تهران
۴:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 صنعت نفت آبادان
۴:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 1 - 1 استقلال خوزستان
۴:۳۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 1 - 1 گسترش فولادتبریز
جام خلیج فارس هفته20-جمعه29دی96
دی ۲۹, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ پدیده مشهد 0 - 0 استقلال تهران
۴:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان - پیکان تهران
۴:۰۰ ب.ظ نفت تهران 4 - 1 سیاه جامگان
۴:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 2 - 1 سپاهان اصفهان
جام خلیج فارس هفته21-چهارشنبه4بهمن96
بهمن ۰۴, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن
جام خلیج فارس هفته21-پنج شنبه5بهمن96
بهمن ۰۵, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 1 - 1 نفت تهران
۴:۳۰ ب.ظ سایپا تهران 1 - 0 پدیده مشهد
۴:۳۰ ب.ظ استقلال تهران 4 - 0 پارس جنوبی جم
۶:۱۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 3 - 0 سپیدرود رشت
جام خلیج فارس هفته21-جمعه6بهمن96
بهمن ۰۶, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۴:۱۵ ب.ظ سپاهان اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان
۴:۳۰ ب.ظ پیکان تهران 1 - 3 پرسپولیس تهران
جام خلیج فارس هقته22-شنبه14بهمن96
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
جام خلیج فارس هفته22-یکشنبه15بهمن96
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 استقلال تهران
جام خلیج فارس هفته23-چهارشنبه18بهمن96
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 2 - 1 گسترش فولادتبریز
۶:۰۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 0 - 3 پرسپولیس تهران
جام خلیج فارس هفته23-پنجشنبه19بهمن96
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶
۵:۰۰ ب.ظ سایپا تهران 4 - 2 ذوب آهن
۵:۰۰ ب.ظ استقلال تهران 3 - 0 سپیدرود رشت
جام خلیج فارس هفته23-جمعه20بهمن96
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ پدیده مشهد 1 - 2 پارس جنوبی جم
۴:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 0 - 0 فولاد خوزستان
۴:۰۰ ب.ظ پیکان تهران 2 - 1 سیاه جامگان
۵:۰۰ ب.ظ سپاهان اصفهان 0 - 0 نفت تهران
جام خلیج فارس هفته24-جمعه4اسفند96
اسفند ۰۴, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 0 - 3 پیکان تهران
۴:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 2 - 0 سایپا تهران
۴:۳۰ ب.ظ نفت تهران - صنعت نفت آبادان
۴:۳۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 5 سپاهان اصفهان
جام خلیج فارس هفته24-شنبه5اسفند96
اسفند ۰۵, ۱۳۹۶
۴:۳۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 پدیده مشهد
۴:۳۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
۵:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 4 استقلال تهران
۷:۳۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
جام خلیج فارس هفته25-پنجشنبه10اسفند96
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 0 - 0 ذوب آهن
۴:۰۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 0 - 1 پیکان تهران
۴:۴۵ ب.ظ استقلال تهران 1 - 0 پرسپولیس تهران
جام خلیج فارس هفته25-جمعه11اسفند96
اسفند ۱۱, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ پدیده مشهد 1 - 0 سپیدرود رشت
۴:۳۰ ب.ظ سپاهان اصفهان 1 - 0 گسترش فولادتبریز
۴:۳۰ ب.ظ سایپا تهران 2 - 0 فولاد خوزستان
۶:۴۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 4 - 1 سیاه جامگان
جام خلیج فارس هفته25-شنبه12اسفند96
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
۴:۳۰ ب.ظ استقلال خوزستان 1 - 0 نفت تهران
جام خلیج فارس هفته26-پنجشنبه9فروردین97
فروردین ۰۹, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب.ظ نفت تهران 1 - 2 استقلال تهران
۴:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 0 - 0 صنعت نفت آبادان
۷:۴۵ ب.ظ پرسپولیس تهران 1 - 2 سایپا تهران
جام خلیج فارس هفته26-جمعه10فروردین97
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
۵:۰۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 1 استقلال خوزستان
۶:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 1 - 0 پارس جنوبی جم
۶:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
جام خلیج فارس هفته26-شنبه11فروردین97
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ پیکان تهران 1 - 0 سپاهان اصفهان
۸:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
جام خلیج فارس هفته27-پنجشنبه16فروردین97
فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
۸:۰۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 1 - 0 پیکان تهران
جام خلیج فارس هفته27-جمعه17فروردین97
فروردین ۱۷, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 1 - 2 گسترش فولادتبریز
۶:۰۰ ب.ظ سایپا تهران 4 - 2 نفت تهران
۷:۴۵ ب.ظ استقلال تهران 4 - 1 سیاه جامگان
۸:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 0 - 0 فولاد خوزستان
جام خلیج فارس هفته27-شنبه18فروردین97
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ پدیده مشهد 0 - 1 پرسپولیس تهران
۶:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 3 - 0 سپیدرود رشت
۷:۰۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 1 - 1 سپاهان اصفهان
جام خلیج فارس هفته28-چهارشنبه22فروردین97
فروردین ۲۲, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 1 - 1 استقلال تهران
۸:۰۰ ب.ظ پرسپولیس تهران 1 - 1 پارس جنوبی جم
جام خلیج فارس هفته28-پنجشنبه23فروردین97
فروردین ۲۳, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 1 - 1 ذوب آهن
جام خلیج فارس هفته29-یکشنبه2اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۲, ۱۳۹۷
۷:۰۰ ب.ظ پدیده مشهد 2 - 1 سیاه جامگان
۷:۰۰ ب.ظ ذوب آهن 2 - 1 پرسپولیس تهران
۷:۰۰ ب.ظ استقلال خوزستان 3 - 2 سپاهان اصفهان
۷:۰۰ ب.ظ سپیدرود رشت 0 - 0 فولاد خوزستان
۷:۰۰ ب.ظ تراکتورسازی تبریز 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۷:۰۰ ب.ظ سایپا تهران 0 - 0 گسترش فولادتبریز
۷:۰۰ ب.ظ استقلال تهران 3 - 2 پیکان تهران
۷:۰۰ ب.ظ پارس جنوبی جم 3 - 0 نفت تهران
جام خلیج فارس هفته30-جمعه7اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۷, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ پیکان تهران 1 - 2 سایپا تهران
۶:۰۰ ب.ظ نفت تهران 0 - 1 ذوب آهن
۶:۰۰ ب.ظ گسترش فولادتبریز 0 - 0 پدیده مشهد
۶:۰۰ ب.ظ فولاد خوزستان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
۶:۰۰ ب.ظ سپاهان اصفهان 0 - 1 استقلال تهران
۶:۰۰ ب.ظ سیاه جامگان 0 - 1 پارس جنوبی جم
۷:۰۰ ب.ظ صنعت نفت آبادان 3 - 3 استقلال خوزستان
۸:۱۵ ب.ظ پرسپولیس تهران 3 - 0 سپیدرود رشت