لیگ دسته یک آزادگان ۹۷-۱۳۹۶

لیگ دسته یک آزادگان هفته19-یکشنبه24دی96
دی ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 صبای قم
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 3 - 0 ماشین سازی تبریز
۳:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 3 بادران تهران
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 مس رفسنجان
۳:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 2 - 1 مس کرمان
۳:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 3 - 1 نساجی مازندران
۳:۰۰ ب.ظ راه آهن 0 - 0 برق جدید شیراز
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 1 شهرداری ماهشهر
۳:۰۰ ب.ظ ملوان 1 - 0 اکسین البرز
لیگ دسته یک آزادگان هفته21-یکشنبه8بهمن96
بهمن ۰۸, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 مس رفسنجان
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
۳:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 2 ماشین سازی تبریز
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 بادران تهران
۳:۰۰ ب.ظ خونه به خونه - نساجی مازندران
۳:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 5 - 1 مس کرمان
۳:۰۰ ب.ظ راه آهن - اکسین البرز
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 0 برق جدید شیراز
۳:۰۰ ب.ظ ملوان - صبای قم
لیگ دسته یک آزادگان هقته22-شنبه14بهمن96
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 0 راه آهن
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 1 - 1 خونه به خونه
۳:۰۰ ب.ظ اکسین البرز 1 - 0 برق جدید شیراز
۳:۰۰ ب.ظ مس کرمان 1 - 1 ملوان
۳:۰۰ ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 شهرداری ماهشهر
۳:۰۰ ب.ظ مس رفسنجان 1 - 0 گلگهر سیرجان
۳:۰۰ ب.ظ صبای قم 3 - 4 ایران جوان بوشهر
۳:۰۰ ب.ظ بادران تهران 1 - 1 شهرداری تبریز
۳:۱۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 2 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته23-دوشنبه23بهمن96
بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ برق جدید شیراز 0 - 1 مس کرمان
۳:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 1 - 2 مس رفسنجان
۳:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 2 - 2 ماشین سازی تبریز
۳:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 1 فجرسپاسی
لیگ دسته یک آزادگان هفته23-سه شنبه24بهمن96
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ ملوان 3 - 0 نساجی مازندران
۳:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 5 - 1 صبای قم
۳:۰۰ ب.ظ راه آهن 0 - 4 بادران تهران
۳:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ دسته یک آزادگان هقته23-چهارشنبه25بهمن96
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 0 اکسین البرز
لیگ دسته یک آزادگان هفته24-یکشنبه29بهمن96
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ بادران تهران 1 - 1 گلگهر سیرجان
۳:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 3 - 0 آلومینیوم اراک
۳:۰۰ ب.ظ مس رفسنجان 0 - 0 ملوان
۳:۰۰ ب.ظ صبای قم 1 - 1 برق جدید شیراز
۳:۳۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 راه آهن
۳:۳۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 2 خونه به خونه
لیگ دسته یک آزادگان هفته24-دوشنبه30بهمن96
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
۳:۰۰ ب.ظ مس کرمان 1 - 0 شهرداری ماهشهر
۳:۰۰ ب.ظ نساجی مازندران 2 - 2 اکسین البرز
۳:۱۵ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 2 شهرداری تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته25-یکشنبه6اسفند96
اسفند ۰۶, ۱۳۹۶
۳:۱۵ ب.ظ راه آهن 1 - 0 مس رفسنجان
۳:۱۵ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 2 نساجی مازندران
۳:۱۵ ب.ظ ملوان 1 - 1 نفت مسجد سلیمان
۳:۱۵ ب.ظ خونه به خونه 1 - 0 بادران تهران
۳:۱۵ ب.ظ گلگهر سیرجان 1 - 1 فجرسپاسی
۳:۱۵ ب.ظ برق جدید شیراز 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۳:۱۵ ب.ظ اکسین البرز 1 - 1 مس کرمان
۳:۱۵ ب.ظ آلومینیوم اراک 2 - 1 ایران جوان بوشهر
۳:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 3 - 1 صبای قم
لیگ دسته یک آزادگان هفته26-یکشنبه13اسفند96
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
۳:۳۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 0 - 0 خونه به خونه
۳:۳۰ ب.ظ بادران تهران 3 - 1 برق جدید شیراز
۳:۳۰ ب.ظ صبای قم 0 - 1 راه آهن
۳:۳۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 ملوان
۳:۳۰ ب.ظ فجرسپاسی 2 - 1 شهرداری ماهشهر
۳:۳۰ ب.ظ مس رفسنجان 0 - 0 اکسین البرز
۳:۳۰ ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 مس کرمان
۴:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 1 شهرداری تبریز
۴:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 0 - 1 گلگهر سیرجان
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-یک شنبه20اسفند96
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
۳:۴۵ ب.ظ راه آهن 1 - 7 فجرسپاسی
۳:۴۵ ب.ظ اکسین البرز 0 - 0 ماشین سازی تبریز
۳:۴۵ ب.ظ ملوان 0 - 0 ایران جوان بوشهر
۳:۴۵ ب.ظ گلگهر سیرجان 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۳:۴۵ ب.ظ مس کرمان 2 - 1 مس رفسنجان
۳:۴۵ ب.ظ برق جدید شیراز 0 - 1 نساجی مازندران
۳:۴۵ ب.ظ شهرداری تبریز 3 - 1 صبای قم
۴:۱۵ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته یک آزادگان هفته27-چهار شنبه23اسفند96
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
۳:۴۵ ب.ظ خونه به خونه 0 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-شنبه26اسفند96
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ مس رفسنجان 0 - 0 نساجی مازندران
۴:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 2 ملوان
۴:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 2 - 0 برق جدید شیراز
۴:۰۰ ب.ظ صبای قم 0 - 2 مس کرمان
۴:۰۰ ب.ظ بادران تهران 2 - 2 اکسین البرز
۴:۱۵ ب.ظ ایران جوان بوشهر 3 - 2 راه آهن
۴:۱۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 1 - 1 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته28-دو شنبه28اسفند96
اسفند ۲۸, ۱۳۹۶
۴:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 0 - 0 گلگهر سیرجان
۴:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته29-پنجشنبه9فروردین97
فروردین ۰۹, ۱۳۹۷
۵:۰۰ ب.ظ راه آهن 0 - 3 خونه به خونه
۵:۰۰ ب.ظ برق جدید شیراز 1 - 1 مس رفسنجان
۵:۰۰ ب.ظ اکسین البرز 8 - 0 صبای قم
۵:۰۰ ب.ظ مس کرمان 1 - 2 نفت مسجد سلیمان
۵:۰۰ ب.ظ نساجی مازندران 4 - 1 بادران تهران
۵:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 1 - 1 آلومینیوم اراک
۵:۰۰ ب.ظ ملوان 2 - 1 فجرسپاسی
۵:۰۰ ب.ظ شهرداری تبریز 2 - 1 ایران جوان بوشهر
۵:۳۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ دسته یک آزادگان هفته30-چهارشنبه15فروردین97
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
۵:۱۵ ب.ظ بادران تهران 1 - 0 مس رفسنجان
۵:۱۵ ب.ظ صبای قم 1 - 6 نساجی مازندران
۵:۱۵ ب.ظ ماشین سازی تبریز 0 - 1 مس کرمان
۵:۱۵ ب.ظ گلگهر سیرجان 0 - 0 ملوان
۵:۱۵ ب.ظ فجرسپاسی 2 - 0 اکسین البرز
۵:۱۵ ب.ظ آلومینیوم اراک 4 - 0 راه آهن
۵:۱۵ ب.ظ خونه به خونه 1 - 0 شهرداری تبریز
۵:۳۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 1 - 0 شهرداری ماهشهر
۵:۴۵ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 3 - 0 برق جدید شیراز
لیگ دسته یک آزادگان هفته31-سه شنبه21فروردین97
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
۵:۳۰ ب.ظ اکسین البرز 0 - 1 نفت مسجد سلیمان
۵:۳۰ ب.ظ ملوان 1 - 0 خونه به خونه
۵:۳۰ ب.ظ نساجی مازندران 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۵:۳۰ ب.ظ مس رفسنجان - صبای قم
۵:۳۰ ب.ظ شهرداری تبریز 1 - 3 فجرسپاسی
۵:۳۰ ب.ظ راه آهن 0 - 4 گلگهر سیرجان
۵:۳۰ ب.ظ برق جدید شیراز 1 - 1 ایران جوان بوشهر
۵:۳۰ ب.ظ مس کرمان 0 - 0 بادران تهران
۶:۰۰ ب.ظ شهرداری ماهشهر 1 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ دسته یک آزادگان هفته32-سه شنبه28فروردین97
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 1 - 1 مس رفسنجان
۶:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 0 - 0 نساجی مازندران
۶:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 0 - 1 مس کرمان
۶:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 1 - 1 اکسین البرز
۶:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 1 - 0 برق جدید شیراز
۶:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 5 - 2 شهرداری تبریز
۶:۰۰ ب.ظ بادران تهران 7 - 0 صبای قم
۶:۰۰ ب.ظ ملوان 1 - 0 راه آهن
۶:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 3 - 0 شهرداری ماهشهر
لیگ دسته یک آزادگان هفته34-یک شنبه9اردیبهشت97
اردیبهشت ۰۹, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب.ظ ماشین سازی تبریز 2 - 1 بادران تهران
۶:۰۰ ب.ظ نفت مسجد سلیمان 2 - 2 مس رفسنجان
۶:۰۰ ب.ظ فجرسپاسی 6 - 1 صبای قم
۶:۰۰ ب.ظ ایران جوان بوشهر 2 - 0 مس کرمان
۶:۰۰ ب.ظ آلومینیوم اراک 0 - 2 اکسین البرز
۶:۰۰ ب.ظ خونه به خونه 2 - 1 برق جدید شیراز
۶:۰۰ ب.ظ راه آهن 0 - 6 نساجی مازندران
۶:۰۰ ب.ظ ملوان 3 - 0 شهرداری تبریز
۶:۰۰ ب.ظ گلگهر سیرجان 3 - 2 شهرداری ماهشهر