آمارها

خونه به خونه - بادران تهران (1 - 0)

همه تیم ها

نام پیش بینیامتیاز
ahmadi - 0
ali.darabizad@gmail.com 2 - 20
aminamin - 0
amir - 0
apishbini - 0
armandossf - 0
aseman - 0
asgari - 0
behzad - 0
demetrius36r - 0
ferozan1360@gmail.com 2 - 13
h.nouri - 0
hamidreza5550 - 0
hn68 - 0
hnouri - 0
hoosein26 - 0
indira6008 - 0
jeniferharper11 - 0
jewelgale8514 - 0
mehdi.darabizad@gmail.com 2 - 13
mehdi.s 2 - 13
mehdis - 0
Mohammadhossein - 0
mohsen2048 - 0
mzmz - 0
novellac88 - 0
peyvand - 0
ramezan.aday - 0
saeid - 0
saeidi - 0