آنچلوتی: نیمه دوم خیلی خوب بودیم - مصدومیت بنزما جدی به نظر نمی‌رسد

آنچلوتی: نیمه دوم خیلی خوب بودیم -  مصدومیت بنزما جدی به نظر نمی‌رسد