غروري كه خدشه دار شده است

غروري كه خدشه دار شده است