شریف: سازمان لیگ و پالایش نفت آبادان با ما همکاری نکردند به نحوه انتخاب بازیکنان تیم ملی معترض هستیم

شریف: سازمان لیگ و پالایش نفت آبادان با ما همکاری نکردند  به نحوه انتخاب بازیکنان تیم ملی معترض هستیم