سرمربی آلمان به تساوی با اسپانیا راضی بود

سرمربی آلمان به تساوی با اسپانیا راضی بود