اخراج داروین نونیز به دلیل انجام حرکت غیرورزشی با کارت قرمز

اخراج داروین نونیز به دلیل انجام حرکت غیرورزشی با کارت قرمز