اینزاگی از خودش و بازیکنانش راضی است

اینزاگی از خودش و بازیکنانش راضی است