گالتیه: اگر گل سوم را می‌زدیم کار یوونتوس را زودتر تمام می‌کردیم

گالتیه: اگر گل سوم را می‌زدیم کار یوونتوس را زودتر تمام می‌کردیم