رئیس ایرانی تیم فوتبال شارلوا موجب لغو بازی شد

رئیس ایرانی تیم فوتبال شارلوا موجب لغو بازی شد