پیشنهاد مبلغ 4.5 میلیون یورو برای فسخ قرارداد!

پیشنهاد مبلغ 4.5 میلیون یورو برای فسخ قرارداد!