لوشامپیونه، پیروزی پاری‌سن‌ژرمن با تک گل مسی

لوشامپیونه، پیروزی پاری‌سن‌ژرمن با تک گل مسی