سرخابي هاي پايتخت براي اين فصل ٦٠٠ ميليارد هزينه كرده اند

سرخابي هاي پايتخت براي اين فصل ٦٠٠ ميليارد هزينه كرده اند