پاری‌سن‌ژرمن مسیر انتقال واینالدوم به رُم را هموار کرد

پاری‌سن‌ژرمن مسیر انتقال واینالدوم به رُم را هموار کرد