آرسنال 1 زوریخ 0 در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ اروپا

آرسنال 1 زوریخ 0 در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ اروپا