پوگبا به خاطر جام جهانی ۲۰۲۲ زانویش را به تیغ جراحان نسپرد

پوگبا به خاطر جام جهانی ۲۰۲۲ زانویش را به تیغ جراحان نسپرد