هالک هوگان و جیمی هارت برنامه سالگرد WWE Raw را آغاز کردند

هالک هوگان و جیمی هارت برنامه سالگرد WWE Raw را آغاز کردند