ژاوی: مقابل بایرن مونیخ فرصت‌‌ها را از دست دادیم

ژاوی: مقابل بایرن مونیخ فرصت‌‌ها را از دست دادیم