دستور سرمربی مایورکا به بازیکنانش برای شکستن پای وینیسیوس

دستور سرمربی مایورکا به بازیکنانش برای شکستن پای وینیسیوس