مدافع پیشین رُم به تیمی اماراتی پیوست

مدافع پیشین رُم به تیمی اماراتی پیوست