گریزمان ماندنش در اتلتیکومادرید را تأیید کرد

گریزمان ماندنش در اتلتیکومادرید را تأیید کرد