دومین باخت سنگین بایرلورکوزن در بوندس لیگا 2022

دومین باخت سنگین بایرلورکوزن در بوندس لیگا 2022