مایک تایسون بوکسور سابق به دلیل تجاوز به زن در اوایل دهه 90 شکایت کرد و 5 میلیون دلار دریافت کرد.

مایک تایسون بوکسور سابق به دلیل تجاوز به زن در اوایل دهه 90 شکایت کرد و 5 میلیون دلار دریافت کرد.