عيسى مصلوب و ما دور جهان مى گرديم

عيسى مصلوب و ما دور جهان مى گرديم