مصدوم‌کردن نیمار عمدی بود

مصدوم‌کردن نیمار عمدی بود