تلاش بوسنی و هرزگوین برای لغو بازی برابر روسیه با وجود قرارداد ۲۵۰هزار یورویی

تلاش بوسنی و هرزگوین برای لغو بازی برابر روسیه با وجود قرارداد ۲۵۰هزار یورویی