شير در قلمروي خودش مي ماند

شير در قلمروي خودش مي ماند