اینزاگی: با بازگشت لوکاکو، امیدوارم در این فصل ۱۰۰ گل بزنیم

اینزاگی: با بازگشت لوکاکو، امیدوارم در این فصل ۱۰۰ گل بزنیم