لوچانو اسپالتی به تیمش ناپولی افتخار کرد

لوچانو اسپالتی به تیمش ناپولی افتخار کرد