خداحافظی موقت طارمی و پورتو با یک پاس گل

خداحافظی موقت طارمی و پورتو با یک پاس گل