رانوکیا به طور توافقی از مونتزا جدا شد

رانوکیا به طور توافقی از مونتزا جدا شد