طارميسم صفت منفي نيست، تعريف است

طارميسم صفت منفي نيست، تعريف است