چرا سن و سال ديگر در فوتبال ملاك نيست؟

چرا سن و سال ديگر در فوتبال ملاك نيست؟