ملكه نه تنها يورو٬ بلكه فصل را از دست داد

ملكه نه تنها يورو٬ بلكه فصل را از دست داد