سیمئونه: نیمه دوم بهتر بودیم اما هنوز جا برای پیشرفت داریم

سیمئونه: نیمه دوم بهتر بودیم اما هنوز جا برای پیشرفت داریم