روسیه از یورو ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد

روسیه از یورو ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد