آلمان فقط در يك صورت مدعي خواهد بود

آلمان فقط در يك صورت مدعي خواهد بود