مدیر ورزشی لایپزیگ تمایلی به حضور در چلسی ندارد

مدیر ورزشی لایپزیگ تمایلی به حضور در چلسی ندارد