منچسترسیتی 2 بر 0 چلسی را به زانو درآورد

منچسترسیتی 2 بر 0 چلسی را به زانو درآورد