اینتر، فاتح سوپرجام ایتالیا شد

اینتر، فاتح سوپرجام ایتالیا شد