کاکا ادعا کرد نیمار دیگر در پی بازگشت به بارسلونا نیست

کاکا ادعا کرد نیمار دیگر در پی بازگشت به بارسلونا نیست